Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay209
  • Tháng hiện tại39,559
  • Tổng lượt truy cập1,009,845

Thể lệ thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự”

Thứ năm - 19/10/2017 15:21
Thể lệ cuộc thi viết“Tìm hiểu Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Mộtnăm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

BTC CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1814/TL-BTC

Thủ Dầu Một, ngày   06  tháng 9 năm 2017

 

THỂ LỆ
Cuộc thi viết“Tìm hiểu Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự”
trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Mộtnăm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 4737/QĐ-HĐPHPBGPL ngày 31/7/2017 của
Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố về việc thành lập
Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/7/2017 của UBND
thành phố Thủ Dầu Một về việc Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2017;

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2017 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ PHẠM VI TỔ CHỨC CUỘC THI.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi
không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI.

1. Nội dung thi.

Trả lời đầy đủ 15 câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi thành phố Thủ Dầu Một ban hành, về nội dung của Bộ luật dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự. Bộ đề thi được ban hành đính kèm theo Thể lệ này.

2. Hình thức thi:Thi viết.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức Cuộc thi sau đó chấm thi, Tổng kết và phát giải cuộc thi.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI.

1. Yêu cầu về nội dung.

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

 Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác. Bài dự thi không được viết hai màu mực, hai nét chữ khác nhau.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu về hình thức.

- Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy vi tính trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác), số điện thoại liên hệ của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu Bộ luật dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự” .

- Khuyến khích các bài dự thi viết tay, các bài thi thực hiện công phu,
hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Số lượng bài dự thi.

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

4. Lưu giữ và sử dụng các bài dự thi.

Phòng Tư pháp thành phố lưu giữ các bài dự thi do thành phố tổ chức.
Bài dự thi đạt giải cao sẽ được đăng tải, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn
thành phố và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Thang điểm chấm thi.

- Câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự” gồm 15 câu. Tổng điểm là 100 điểm, được tính theo thang điểm như sau:

-  Điểm về hình thức bài thi: 10 điểm (hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú…). Khuyến khích bài dự thi viết tay (Trả lời đầy đủ các câu hỏi, không vi phạm các quy định của Thể lệ này): 10 điểm.

- Từ  câu 01 đến câu 15 mỗi câu trả lời đầy đủ, chính xác, súc tích được
06 điểm/mỗi câu.

Lưu ý: Nếu dự thi bằng hình thức đánh máy thì sử dụng cỡ chữ 14, phông chữ là Times New Roman.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI DỰ THI.

- Ban Tổ chức cuộc thi nhận bài dự thi của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một: bao gồm cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục có trụ sở trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

- Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 04/09/2017 - 15/11/2017.

- Địa điểm nhận bài dự thi: Phòng Tư pháp thành phố. (Số 1, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Điện thoại 0274.3827923).

Thời gian chấm thi: Hoàn thành trước ngày 15/12/2017.

- Tổ chức Tổng kết và trao giải cuộc thi: Do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố quyết định thời gian tổng kết. Dự kiến trước ngày 30/12/2017 (sẽ có thông báo sau).

Lưu ý: Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận bài dự thi theo cơ quan, đơn vị.
(Bài dự thi của các cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, các phường thì nộp bài dự thi cho Ban tổ chức cuộc thi thông qua cán bộ đầu mối tại các cơ quan, đơn vị và
các phường).

V. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI.

- Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phát động
cuộc thi trên địa bàn thành phố.

- Ban Giám khảo cuộc thi do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định
thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan; báo cáo kết quả cuộc thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.

- Tổ Thư ký tham mưu Ban Giám khảo thực hiện nhiệm vụ.

VI. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI.

1. Giải cá nhân.

- 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì, mỗi giải: 1.500.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

- 50 giải Khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng.

2. Giải tập thể.

Giải tập thể được xét cho các cơ quan, ban, ngành, UBND các phường, doanh nghiệp có thành tích trong tổ chức, phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí: có số lượng người dự thi cao nhất, nhiều giải nhất, tỷ lệ người tham gia so với dân số, tổng số người trong cơ quan, đơn vị dự thi cao nhất, tỷ lệ bài đạt giải so với tổng số bài dự thi cao nhất, thực hiện tốt công tác tổ chức cuộc thi,…với cơ cấu cụ thể:

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì: 3.000.000 đồng.

- 02 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật dân sự và Bộ luật
Tố tụng dân sự” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2017 đề nghị Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký, các tổ chức, cá nhân có liên quan, người tham gia cuộc thi thực hiện nghiêm túc để cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp tỉnh;

- TT. Thành ủy;

- TT. HĐND thành phố;

- Chủ tịch UBND TP;

- LĐ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TP;

- Thành viên HĐPHPBGPL TP;

- UBND các phường;

- LĐVP (TA);

-Lưu: VT, Hậu.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 


PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Thu Cúc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây