Công khai tài chính Quí 4 - năn 2017

quí 4-2017-2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
      Biểu số 2              
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ                  
Chương: 622                  
THÔNG BÁO              
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ IV - NĂM 2017              
      ĐVT: đồng              
TT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú              
A Dự toán thu                  
I Tổng số thu                  
1  Thu phí, lệ phí                  
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                  
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                  
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )                  
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)                  
4 Thu sự nghiệp khác                   
  ( Chi tiết theo từng loại thu )                  
II Số thu nộp NSNN                  
1 Phí, lệ phí                  
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                  
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )                  
3   Hoạt động sự nghiệp khác                   
  ( Chi tiết theo từng loại thu )                  
III Số được để lại chi theo chế độ                  
1  Phí, lệ phí                  
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                  
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )                  
3  Thu viện trợ                  
4 Hoạt động sự nghiệp khác                   
  ( Chi tiết theo từng loại thu )                  
B Dự toán chi ngân sách nhà nước          2,775,464,532                
I Loại 490, khoản 492          2,775,464,532                
1   Chi thanh toán cá nhân          2,391,744,999                
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn               79,963,623                
3   Chi mua sắm, sửa chữa nhỏ               39,357,000                
4   Chi khác             264,398,910                
II Loại ..., khoản …                  
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)                  
1   Chi thanh toán cá nhân                  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                  
4   Chi khác                  
    Ngày   31   tháng  01   năm 2018              
Kế toán Thủ trưởng đơn vị              
                     
                     
                     
                         TRƯƠNG PHỐI ANH BAO MINH VÂN
 
 
             


HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            
                   
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ   Biểu số 3            
Chương: 622                
                   
THÔNG BÁO            
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC            
QUÝ IV - NĂM 2017            
      ĐVT: đồng            
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
           
A Quyết toán thu                
I Tổng số thu                
1  Thu phí, lệ phí                
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )                
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)                
4 Thu sự nghiệp khác                 
  ( Chi tiết theo từng loại thu )                
II Số thu nộp NSNN                
1 Phí, lệ phí                
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )                
3   Hoạt động sự nghiệp khác                 
  ( Chi tiết theo từng loại thu )                
III Số được để lại chi theo chế độ                
1  Phí, lệ phí                
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )                
3  Thu viện trợ                
4 Hoạt động sự nghiệp khác                 
  ( Chi tiết theo từng loại thu )                
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước                
1 Loại 490, khoản 492 2,775,464,532              
  * Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 )                 2,304,399,401              
   - Mục: 6000                    779,993,830              
     + Tiểu mục 6001 742,024,030              
     + Tiểu mục 6003 37,969,800              
   - Mục: 6050 15,000,000              
     + Tiểu mục 6099 15,000,000              
   - Mục: 6100                    358,947,663              
     + Tiểu mục 6101 14,338,500             Chi thanh toán cá nhân  
     + Tiểu mục 6112 223,986,790              
     + Tiểu mục 6113 1,815,000              
     + Tiểu mục 6115 114,060,407              
     + Tiểu mục 6117 1,626,966              
     + Tiểu mục 6149 3,120,000              
   - Mục: 6250                        3,850,000             Chi nghiệp vụ chuyên môn  
     + Tiểu mục 6257 3,850,000              
   - Mục: 6300                    213,593,375             Chi mua sắm, sửa chữa lớn  
     + Tiểu mục 6301 159,253,447              
     + Tiểu mục 6302 27,300,592              
     + Tiểu mục 6303 18,200,393              
     + Tiểu mục 6304 8,838,943              
   - Mục: 6400                    579,900,000             Chi khác  
     + Tiểu mục 6404 579,900,000              
     + Tiểu mục 6449                
   - Mục: 6500                      19,363,296              
     + Tiểu mục 6501 16,471,296              
     + Tiểu mục 6502                
     + Tiểu mục 6503 2,892,000              
     + Tiểu mục 6599                
   - Mục: 6550                      20,868,185              
     + Tiểu mục 6551 4,280,185              
     + Tiểu mục 6552 5,417,800              
     + Tiểu mục 6553 3,660,000              
     + Tiểu mục 6599 7,510,200              
   - Mục: 6600                        9,487,462              
     + Tiểu mục 6601                        1,574,297              
     + Tiểu mục 6602                             84,125              
     + Tiểu mục 6612 2,802,700              
     + Tiểu mục 6617 2,600,840              
     + Tiểu mục 6649 2,425,500              
   - Mục: 6650 1,400,000              
     + Tiểu mục 6699 1,400,000              
   - Mục: 6700                        1,200,000              
     + Tiểu mục 6702 1,200,000              
   - Mục: 6750                      10,700,000              
     + Tiểu mục 6751                        7,900,000              
     + Tiểu mục 6799 2,800,000              
   - Mục: 6900                      39,357,000              
     + Tiểu mục 6907                      16,752,000              
     + Tiểu mục 6912 2,445,000              
     + Tiểu mục 6917 8,000,000              
     + Tiểu mục 6921 10,730,000              
     + Tiểu mục 6949 1,430,000              
   - Mục: 7000                    250,738,590              
     + Tiểu mục 7003                             19,500              
     + Tiểu mục 7006                        1,920,180              
     + Tiểu mục 7049 248,798,910              
  * Kinh phí  thường xuyên (nguồn 14) 83,969,705              
   - Mục: 6000 41,616,070              
     + Tiểu mục 6001 38,791,870              
     + Tiểu mục 6003 2,824,200              
   - Mục: 6100 26,466,523              
     + Tiểu mục 6101 1,066,500              
     + Tiểu mục 6112 16,660,176              
     + Tiểu mục 6113 135,000              
     + Tiểu mục 6115 8,483,833              
     + Tiểu mục 6117 121,014              
   - Mục: 6300 15,887,112              
     + Tiểu mục 6301 11,845,297              
     + Tiểu mục 6302 2,030,624              
     + Tiểu mục 6303 1,353,748              
     + Tiểu mục 6304 657,443              
  * Kinh phí không thường xuyên (nguồn 12)                    387,095,426              
   - Mục: 6100                    184,418,087              
     + Tiểu mục 6106 184,418,087              
   - Mục: 6400                    172,072,339              
     + Tiểu mục 6449 172,072,339              
   - Mục: 6750 4,800,000              
     + Tiểu mục 6758 4,800,000              
   - Mục: 7000 10,205,000              
     + Tiểu mục 7004 900,000              
     + Tiểu mục 7049 9,305,000              
   - Mục: 7750                      15,600,000              
     + Tiểu mục 7758 2,400,000              
     + Tiểu mục 7799 13,200,000              
2 Loại ..., khoản …                
C Quyết toán chi nguồn khác                
   - Mục:                
     + Tiểu mục …                
    Ngày  31  tháng  01  năm 2018            
Kế toán Thủ trưởng đơn vị            
                   
                   
                   
TRƯƠNG PHỐI ANH BAO MINH VÂN            

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây